Obchodní společnosti tú.yo. s.r.o., IČO 06970583, se sídlem Praha 10 – Vršovice ,
Vršovická 416/9, PSČ 101 00, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 292287 (dále jen „společnost tú.yo.“) pro
nákup zboží a/nebo služeb na portálu www.tuyoibiza.cz (dále jen „VOP“)
I. Úvodní ustanovení
Tyto VOP společnosti tú.yo. upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé
v souvislosti nebo na základě smlouvy na využití služeb a/nebo nákup zboží společnosti
tú.yo. (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi společnosti tú.yo. a kupujícím, který si
prostřednictvím portálu www.tuyo.cz (dále jen „Portál tú.yo„) hodlá zakoupit u společnosti
tú.you. zboží (dále jen „Zboží“). Tyto VOP jsou určeny pro nákup Zboží kupujícím za
účelem přímé spotřeby (dále jen „Zákazník“).
V aktuální nabídce Zboží na Portálu tú.yo. mohou být některá ustanovení upravena odlišně
od VOP, přičemž taková odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.
Pokud společnost tú.yo.nabízí zákazníkům jakoukoli akci, která má nebo bude mít vlastní
podmínky, mají podmínky této akce přednost před VOP, pokud by však jakékoli ujednání z
podmínek akce bylo neplatné nebo nevymahatelné, užije se ujednání VOP namísto
ujednání z takové akce. Akce může být omezena časově a/nebo množstvím prodaného
Zboží, případně může mít i jiné další podmínky a omezení. Společnost tú.yo.je oprávněna
takovou akci kdykoli zrušit.
Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy o prodeji zboží. Smlouva a VOP
jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu je možno uzavřít pouze v českém jazyce.
Potom, co ji Zákazník se společností tú.yo.uzavře, zůstane uložená u společnosti tú.yo.
Společnost tú.yo.může znění VOP jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením
nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.
Společnost tú.yo. informuje Zákazníky o změně VOP na Portálu tú.yo., případně jiným
vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez
nepřiměřených obtíží seznámit. Má se za to, že Zákazník, který uzavírá Smlouvu, s novým
zněním VOP souhlasí.
Společnost tú.yo. při prodeji zboží, které je ručně dělané a může být vyráběno dle
individuálních požadavků Zákazníka, upozorní Zákazníka na individuální dodací lhůty,

vycházející z ruční výroby a následně i variability při výrobě menších serií zboží.
Společnost tú.yo , při prodeji zboží Zákazníkovi zaručuje originalitu a jedinečnost ručně
vyráběného zboží, nejedná se tedy o strojovou velkovýrobu a není možné mít zboží na
skladě ve velkém množství. Proto je před potvrzením objednávky Zákazník upozorněn na
dodací lhůtu, kterou schvaluje.

Společnost tú.yo.je oprávněna prodej Zboží na Portálu tú.yo., kdykoli ukončit.
II. Uzavření Smlouvy
Společnost tú.yo.na Portálu tú.yo. nabízí ke koupi Zboží (včetně jeho cen), které Zákazník
může zakoupit a nechat si jej doručit. Ceny nabízeného Zboží jsou uváděny včetně daně z
přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v korunách českých.
Možnost uzavření Smlouvy se společností tú.yo.za podmínek uvedených v nabídce na
Portálu tú.yo.zůstává v platnosti po dobu uvedenou na Portálu tú.yo.a za předpokladu
naplnění podmínek uvedených v této nabídce na Portálu tú.yo..
Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy.
Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s
uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.)
hradí Zákazník.
Postup vedoucí k uzavření Smlouvy na Portálu tú.yo..
Pro uzavření Smlouvy v rámci nákupního procesu nejprve zvolí Zákazník na Portálu
tú.yo.zboží, jež chce zakoupit, a dále jeho požadované množství. Tento krok potvrdí
stisknutím určeného tlačítka „PŘIDAT DO KOŠÍKU „.Jakmile Zákazník provede výše
zmíněným postupem výběr veškerého Zboží, jež má v úmyslu zakoupit, v nákupním
procesu pokračuje až k dokončení objednávky.
V rámci rekapitulace Objednávky Zákazník uvede své kontaktní údaje a adresu, na kterou
mu má být Zboží doručeno, případně i další informace potřebné pro předání objednaného
Zboží (dále jen „Objednávka“). Informaci o aktuální minimální hodnotě Zboží v objednávce
(do této se nezapočítává poplatek za dopravu) a ceník dopravného nalezne zákazník na
webových stránkách poskytovatele služby.

Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do
Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby
vzniklé při zadávání údajů do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník společnosti tú.yo.
kliknutím na určené tlačítko „Dokončit objednávku“. Smlouva mezi společnost tú.yo.a
Zákazníkem vzniká dokončením objednávky ze strany Zákazníka. Současně s provedením
první objednávky probíhá registrace Zákazníka a Zákazníkovi je založen uživatelský profil.
Společnost tú.yo. neprodleně po uzavření Smlouvy potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku
obdržela, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.
Společnost tú.yo.je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka
požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky). Pokud
Zákazník Objednávku nepotvrdí bez zbytečného odkladu, má se za to, že je objednávka
neplatná.
Společnost tú.yo. Zákazníkovi předá Zboží dle Objednávky do jeho vlastních rukou, do
rukou jeho zákonného zástupce či zmocněnce, případně na místo oběma stranami
smluvené. Zboží je Zákazník povinen převzít, nevyužije-li možnosti odstoupení od
Smlouvy. Za Zákazníka může Zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zákonného
zástupce také fyzická osoba starší 18 let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na
adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi Zboží za společnost tú.yo. předává,
způsobem uvedeným níže v těchto VOP, prokáže svou totožnost.
V souladu s § 28 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty společnost
tú.yo. vystavuje daňový doklad za zakoupené Zboží.
Společnost tú.yo.je oprávněna prověřit věk Zákazníka v souvislosti s prodejem určitého
druhu Zboží dle čl. VII. VOP, a to nahlédnutím do Zákazníkova průkazu totožnosti.
Nebude-li potřebný věk Zákazníka prokázán, je společnost tú.yo. oprávněna odstoupit od
Smlouvy a požadovat náhradu vynaložených nákladů v souvislosti s Objednávkou.
Zákazník bere na vědomí, že společnost tú.yo.není povinna uzavřít Smlouvu zejména s
osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu a/ nebo podmínky užití
Portálu tú.yo..
Zákazník vůči Dodavateli prohlašuje a zaručuje, že:

je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným
zástupcem, pokud je mu méně než 18 let, nebude objednávat na Portálu tú.yo. takové
Zboží, u nichž je zákonnou podmínkou jejich zakoupení a/nebo požívání minimální věk 18
let, veškeré údaje, které poskytuje společnosti tú.yo., jsou pravdivé, úplné, přesné a
správné, zaplacením ceny Zboží neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je
oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Zboží, se před zahájením užívání
Portálu tú.yo. důkladně seznámil s těmito VOP, že jim zcela rozumí a souhlasí s nimi.
III. Změna a zrušení Objednávky
Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení na Portálu tú.yo. Její
změna je možná pouze ze strany společnosti tú.yo., a to i v případech uvedených v těchto
VOP, nebo pokud k tomu pověřený zaměstnanec společnosti tú.yo za tímto účelem
telefonicky kontaktuje Zákazníka se sdělením, že objednané Zboží nebo jakákoli jeho
jednotlivá položka v době vypravení Objednávky nejsou dostupné.
Zrušení Objednávky je možné písemně, nebo telefonicky nejpozději do 18:00 hod. dne
předcházejícího dni doručení Zboží. V den doručení může Zákazník změnit se souhlasem
společnosti tú.yo. pouze čas doručení nebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je Zboží
vypraveno Zákazníkovi, není možné provést zrušení Objednávky ani změnit adresu nebo
čas doručení. Tímto ujednáním není dotčeno právo Zákazníka od Smlouvy odstoupit.
Marným doručením není dotčeno právo společnosti tú.yo. požadovat a vymáhat Smluvní
Pokutu za náklady na přípravu a expedici objednávky (300 Kč). Pokuta za poskytnutí
služby a náklady na přípravu a expedici objednávky bude zákazníkovi naúčtována při
nákupu příštím. V případě neuhrazení poplatku za službu si společnost tú.yo. vyhrazuje
právo blokace účtu zákazníka.
Zákazník je při změně či zrušení Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum
Objednávky a číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.
V případě zrušení objednávky z důvodu zpožděného doručení objednávky není dotčeno
právo společnosti tú.yo. požadovat a vymáhat Smluvní pokutu a to v případě, že se bude
jednat o zpoždění do 60 minut.
V případě zrušení Objednávky dle předchozího odstavce VOP bude již zaplacená kauce
Zboží poukázána na bankovní účet Zákazníka uvedený Zákazníkem v rámci zrušení

Objednávky (nebude-li zrušení Objednávky takový údaj obsahovat, pak na bankovní účet,
z něhož byla provedena platba za Zboží).
IV. Odstoupení od Smlouvy a práva z vadného plnění (reklamace Zboží)
Společnost tú.yo. prohlašuje a Zákazník bere na vědomí, že tyto VOP jsou určeny pro
nákup Zboží kupujícím – spotřebitelem za účelem přímé spotřeby, tj. jsou určeny výhradně
pro tzv. spotřebitelské smlouvy dle ust. § 1810 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „Občanský zákoník“).
Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 občanského zákoníku má
Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14 dní od převzetí Zboží a to i od jednotlivé
položky Zboží.
V případě odstoupení od Smlouvy Zákazník může předat Zboží ihned osobě, která mu jej
za společnost tú.yo. předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy
telefonicky společnosti tú.yo. nebo prostřednictvím Portálu tú.yo. a zaslat Zboží na své
náklady na adresu sídla Společnost tú.yo. Při odstoupení od Smlouvy může Zákazník
také využít vzorový formulář, jehož aktuální znění je k dispozici na Portálu tú.yo.
Pro vyloučení veškerých pochybností společnost tú.yo.v souladu
s příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku prohlašuje, že nelze odstoupit od
Smlouvy týkající se Zboží podléhající rychlé zkáze (např. potraviny živočišného původu)
nebo u Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným Zbožím. Zákazník dále
nemůže odstoupit od Smlouvy, týká-li se Zboží, které bylo dodáno v uzavřeném obalu,
které Zákazník z obalu vyňal a z hygienických důvodů, jej není možné vrátit. Zákazník též
nemůže odstoupit od Smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo
počítačového programu, pokud porušil jejich obal.
Zákazník vrací Zboží úplné a v nepoškozeném stavu. Při odstoupení od Smlouvy a
následném vrácení Zboží Zákazník odpovídá společnosti tú.yo. pouze za snížení hodnoty
Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto Zbožím jinak, než jak je nutné s ním
nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
V případě platného odstoupení od Smlouvy bude cena Zboží nebo její poměrná část
vrácena do 14 dnů od vrácení Zboží (nebo od doložení, že Zboží bylo odesláno ve lhůtě
k tomu určené dle čl. IV. Těchto VOP) na bankovní účet Zákazníka, případně na bankovní

účet, z nějž Zákazník cenu uhradil a to včetně nákladů na dodání nebo jejich poměrné
části.
Reklamace Zboží. Zákazníkovi se doporučuje předané Zboží z Objednávky neprodleně po
jeho převzetí zkontrolovat, přesvědčit se o jeho vlastnostech a množství a zjištěné
nedostatky vytknout společnosti tú.yo., a to např. vyznačením na daňovém dokladu
k Zboží nebo jiným vhodným způsobem. Pokud Zboží při předání Zákazníkovi bude
vykazovat vady (např. propadla expirační doba nebo u Zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k
určenému účelu použití), reklamuje Zákazník Zboží v záruční době u společnosti tú.yo..
Práva z vadného plnění může Zákazník uplatnit na adrese sídla společnosti tú.yo., ve
společnosti tú.yo. nebo nebo prostřednictvím Portálu tú.yo.a kontaktních údajů na něm
uvedených. Společnost tú.yo. tímto informuje Zákazníka, že s ohledem na povahu Zboží,
nemusí být ze strany společnosti tú.yo. jeho reklamaci vždy vyhověno, a to zejména v
případě, že nevytkl zjevné vady Zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození
ochranného obalu) a/nebo nepodaří-li se prokázat, že Zboží mělo vytýkané vady již při
jeho předání. Společnost tú.yo. dále informuje Zákazníka že u čerstvých surovin určených
ke spotřebě do 24 hodin je třeba reklamaci učinit do 24 hodin od jejich převzetí. Další
práva a povinnosti stran související s odpovědností společnost tú.yo.za vady může upravit
reklamační řád společnost tú.yo..
V případě reklamace části nebo celé objednávky bude zákazníkovi vystaven opravný
daňový doklad, dle zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, § 73. Datum
potvrzení opravného daňového dokladu je datum, kdy byl opravný daňový doklad
poskytnut klientovi.
Práva a povinnosti smluvních stran týkající se práv z vadného plnění se řídí příslušnými
právními předpisy zejména ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174
Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném
znění.
Neoznámí-li Zákazník vadu Zboží včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy.
Společnost tú.yo.je povinna dodat Zboží ve shodě se Smlouvou a bez právních a
faktických vad. Plnění musí být poskytnuto v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní Zboží v jakosti střední a jde-li o Smlouvu v
jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze Smlouvy, jinak pro účel obvyklý.
Poškození balení Zboží není porušením tohoto článku, přičemž vhodný způsob balení je
oprávněna zvolit výhradně společnost tú.yo..

Zákazník odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto
Zbožím jiným způsobem, než je nutné s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Zboží je vadné, nemá-li vlastnosti stanovené v ust. § 2095 a § 2096 Občanského
zákoníku. Za vadu se považuje i plnění jiné věci. Za vadu se považují i vady v dokladech
nutných pro užívání Zboží.
Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí
škody (tj. převzetí Zboží při doručení) na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo
Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou společnost tú.yo. způsobila porušením své
povinnosti.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již
při převzetí. To neplatí u Zboží, na němž je vyznačena doba minimální trvanlivosti, datum
spotřeby, nebo jiná forma informace obdobného významu.
Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, o které musel s vynaložením
obvyklé pozornosti vědět již při uzavření Smlouvy, nebo kterou sám způsobil.
Zákazník je v souladu s ustanovením § 2165 oprávněn uplatnit právo z vady, která se
vyskytne u Zboží v době 24 měsíců od převzetí (dále jen „Záruční doba“), s výjimkou:
 Prodávaného Zboží, u nějž je na jeho obalu, nebo návodu připojenému k němu
připojenému nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba (tj. minimální
trvanlivost), po kterou lze věc použít,
 Zboží vadného z důvodu váhy neodpovídající váze Zboží objednaného Zákazníkem v
Objednávce, nepřekročí-li hmotnostní odchylka 20 % celkové váhy daného
objednaného Zboží;
 Opotřebeného Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;
 Zboží prodávané za nižší cenu pro vadu, kvůli níž byla nižší cena ujednána;
 Vyplývá-li to z povahy Zboží.
Záruční doba běží od dodání Zboží společností tú.yo.. Bylo-li Zboží v případě kupní
smlouvy podle smlouvy odesláno, běží záruční doba od dojití věci do místa určení.
Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží
vnější událost. To neplatí, způsobila-li vadu společnost tú.yo..

Jakmile Zákazník zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu společnosti tú.yo.a vadné
Zboží společnosti tú.yo. předá, nebo jej podle jeho pokynů uschová nebo s ním jinak
vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána.
Společnost tú.yo.je povinna vydat Zákazníkovi k jeho výzvě písemné potvrzení o tom, kdy
byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace Zákazník
požaduje. Společnost tú.yo. zároveň informuje Zákazníka o datu a způsobu vyřízení
reklamace, případně písemně odůvodní zamítnutí reklamace. Společnost tú.yo.nebo jím
pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních
dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k
odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se
účastníci nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
porušení Smlouvy.
Je-li vada odstranitelná, může se Zákazník domáhat buď opravy, nebo doplnění toho, co
chybí, anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni předmět
plnění řádně užívat, může Zákazník buď odstoupit od Smlouvy ve vztahu k danému
reklamovanému Zboží, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny.
Nemá-li podle Smlouvy Zboží náležité vlastnosti, může Zákazník požadovat i dodání nové
věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká
pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné,
může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména
lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění
vady. Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě
odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po
opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od Smlouvy ve
vztahu k danému reklamovanému Zboží odstoupit. Neodstoupí-li Zákazník od Smlouvy
nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na
opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zákazník má právo na přiměřenou slevu i
v případě, že mu společnost tú.yo. nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit její součást
nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Zákazník nezjedná nápravu v přiměřené době
nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi způsobilo značné obtíže.
V. Cena Zboží a platební podmínky

Kupující bere na vědomí, že konečná cena objednávky je uváděna po zaokrouhlení na
celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy. Podrobný rozpis kupní ceny, vč.
haléřů, je vždy uveden na dodacím listu a na daňovém dokladu.
Cenu Zboží a případné další náklady dle Smlouvy hradí Zákazník jedním z následujících
způsobů:
 bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního terminálu v Zásilkovně při
převzetí Zboží
 hotově při převzetí Zboží; nebo
 jiným způsobem dle aktuální nabídky Portálu tú.yo.
 platbou na účet u FIO banky a.s. (dále jen „Fio Banka“). nebo jiným způsobem dle
aktuální nabídky Portálu tú.yo.
Ceny Zboží uvedené na Portálu tú.yo.jsou uvedeny včetně DPH.
Pro vyloučení pochybnosti společnost tú.yo. prohlašuje, a Zákazník bere na vědomí, že
vlastnické právo k Zboží přechází na Zákazníka až v okamžiku uhrazení celkové ceny
Zboží, nezvolil-li Zákazník k úhradě platbu na fakturu u společnosti tú.yo.. .
Služba na fakturu společnosti tú.yo.. Tato platba je především určena právnické osoby
(dále jen Firmy) a je sjednána po zaslání písemné žádosti na webovém Portálu tú.yo. a
následném schválení ze strany společnosti tú.yo..Prostřednictvím této služby může
právnická osoba (dále jen Firma) objednat nákup v předem stanovené výši, na které se
obě strany při schválení žádosti dohodnou. Za nákup v tomto případě zaplatí ve lhůtě 14
dní od uzavření Smlouvy. Termín pro reklamaci nedodaného nebo nepřevzatého nákupu je
stejná jako u jiných platebních metod.
Má-li fyzická osoba k úhradě ceny Zboží v úmyslu využít platby na fakturu, vystavenou
společností tú.yo., je před jejím využitím povinen provést registraci fyzické osoby, vyplnit
náležité a pravdivé údaje ( jméno a příjmení, adresu a číslo bankovního účtu, z kterého
bude faktura uhrazena).
V případě změny těchto údajů, se fyzická osoba zaručuje informovat společnost tú.yo.
písemně a před odesláním Objednávky. Fakturační údaje nelze měnit zpětně po odeslání
objednávky.

Jakmile fyzická osoba uhradí zboží nabízené na Portálu tú.yo., doručí společně s
objednávkou společnost tú.yo. fakturu příslušné objednávky.
Společnost tú.yo.vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu potom, co byla cena Zboží
uhrazena jedním z výše popsaných způsobů a Zboží bylo předáno, daňový doklad, a to na
e-mailovou adresu Zákazníka
VI. Odpovědnost a záruky
Společnost tú.yo.nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky
vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s jednáním jednotlivých Zákazníků,
způsobu, jimž Portál tú.yo. využívají, nebo jiných okolností vzniklých na straně Zákazníka.
Společnost tú.yo.nenese odpovědnost za škody způsobené vyšší mocí, ani za výpadky
Portálu tú.yo.způsobené přerušením přívodu el. energie.
Společnost tú.yo. nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený, bezchybný a bezpečný
chod Portálu tú.yo.. Velká Pecka nenese odpovědnost za reklamu či propagaci
prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Portálu tú.yo. ani odpovědnost za
chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu tú.yo. nebo v důsledku jeho užití
v rozporu s jeho určením.
Společnost tú.yo. neodpovídá za služby poskytované subjekty odlišnými od společnosti
tú.yo., a to zejména provozovatelů platebních systému uvedených v čl. V. těchto VOP,
nebo doručovatelů (kurýrů), ani za jakékoli následky jejich jednání, či práva a povinnosti
s těmito službami spojené.
Dostupnost Zboží je vázána na skladové zásoby a společnost tú.yo. dostupnost některého
Zboží , vzhledem ruční výrobě v předpokládané dodací lhůtě negarantuje. V případě, že
nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně společnosti tú.yo. vyřídit, bude
o tom Zákazník telefonicky informován na telefonním čísle, který Zákazník uvede
v Objednávce jako kontaktní.
Společnost tú.yo.také neodpovídá za porušení VOP, pokud bylo způsobeno okolnostmi
vylučujícím její odpovědnost, a to především ust. § 2924.
VII. Další práva a povinnosti Smluvních stran

Zákazník bere na vědomí, že obsah tvořící Portál tú.yo. (včetně fotografií propagovaného
Zboží) je chráněn autorským právem, a to zejména zákonem č. 121/2000 Sb, autorský
zákon, v účinném znění. Zákazník se zavazuje používat Portál tú.yo. výhradně pro svou
potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám
umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit)
obsah Portálu tú.yo..
Přístup a užití Portálu tú.yo. ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.
Zákazník není oprávněn používat Portál tú.yo. způsobem, jenž by mohl mít negativní vliv
na provoz Portálu tú.yo.. Portál tú.yo.je možné užívat jen v rozsahu, který není v rozporu s
právy ostatních Zákazníků společnosti tú.yo. a výhradně v souladu s účelovým určením
Portálu tú.yo..
Zákazník užívá Portál tú.yo.na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie Zboží na Portálu
tú.yo. jsou pouze ilustrativní.
Společnost tú.yo. neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb,
užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na Portálu tú.yo., tj. za chyby,
opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, nebo ztrátu dat Zákazníka nebo
jiné třetí osoby užívající Portál tú.yo. ani za další hmotné a nehmotné ztráty.
Společnost tú.yo.si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo
jiné 3. osoby k Portálu tú.yo..
Společnost tú.yo.není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.
VIII. Ochrana osobních údajů, obchodní sdělení a reklama
Informace o zpracování osobních údajů
1. Společnost tú.yo (dále též jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“),
následující osobní údaje Odesílatelů:
• V případě fyzických osob: jméno a příjmení; adresu bydliště; číslo bankovního účtu;
emailovou adresu; telefonní číslo.
• V případě společností: jméno a příjmení kontaktních osob; telefonní číslo kontaktních osob;
e-mailovou adresu kontaktních osob; název společnosti; webovou adresu obchodu; e-
mailovou adresu společnosti; fakturační adresu; IČ, DIČ; číslo bankovního účtu.

2. Výše uvedené osobní údaje je třeba zpracovat za účelem identifikace smluvních stran a
plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a
obrany práv a povinností smluvních stran.
Takové zpracování umožňuje:
• článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, a
• článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů
správce nebo třetí strany.
3. Osobní údaje budou zpracovávány Společností tú.yo. za výše uvedeným účelem po dobu
trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li
jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.
4. Na emailovou adresu uvedených kontaktních osob budou v případě zájmu Odesílatele tú.yo
zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona 480/2004 Sb., o
službách informační společnosti. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného zboží či
služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu na kontaktní adresu tú.yo
nebo kontaktního emailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. Emailová
adresa bude za tímto účelem Společností tú.yo uchovávána po dobu 3 let od uzavření
poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
5. Zpracování daných osobních údajů provádí především Společnost tú.yo. Společnost tú.yo.,
jako správce, může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele osobních údajů. Aktuální seznam
zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na Portálu Společnosti tú.yo.
6. Společnost tú.yo. zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či
se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří
uzavřou Smlouvu.
Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a
fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí
Facebook, seznam přátel na síti Facebook a emailová adresa účtu Zákazníka na síti
Facebook a zájmy Zákazníka na síti Facebook (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).
Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů Společností tú.yo., a to pro účely realizace
práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.
Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je
povinen bez zbytečného odkladu informovat Společnost tú.yo.o změně ve svých Osobních
údajích.
Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se
jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o
tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke společnosti tú.yo. odvolat
písemným oznámením doručeným na adresu Společnost tú.yo.. Zjistí-li Zákazník nebo se
domnívá, že Správce provádí zpracování jeho Osobních údajů, které je v rozporu s ochranou
jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů,
zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, je Zákazník
oprávněn:
• požádat Správce o vysvětlení; a
• požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý stav (zejména se může jednat o blokování,
provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Osobních údajů). Jestliže bude žádost Zákazníka
shledána oprávněnou, Správce neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce žádosti
nevyhoví, může se Zákazník obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů; právo Zákazníka
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo tím není dotčeno.
7. Zákazníci mají podle Nařízení a na základě dohody Společnosti tú.yo právo:
• požadovat po Společnosti tú.yo informaci, jaké osobní údaje Odesílatelů zpracovává,
• vyžádat si u Společnosti tú.yo přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo
opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
• požadovat po Společnosti tú.yo výmaz těchto osobních údajů, tento výmaz Společnost tú.yo
provede, nebude-li v rozporu se zákonem nebo oprávněnými zájmy Společnosti tú.yo,

• na účinnou soudní ochranu, pokud má Odesílatel za to, že jeho práva podle Nařízení byla
porušena v důsledku zpracování údajů v rozporu s tímto Nařízením,
• na přenositelnost údajů,
• požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
• podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
• vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Společnosti tú.yo.

IX. Doručování korespondence
Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být
druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo
doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno
na adresu elektronické pošty uvedené v Objednávce.
Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou
okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím
zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou
rovněž uplynutím lhůty 10 dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí
uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to
i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.
X. Závěrečná ustanovení
Pokud vztah související s užitím Portálu tú.yo.nebo právní vztah založený Smlouvou
obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním
řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající
z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu
České republiky místně příslušného podle sídla společnosti tú.yo..
Zákazníci se mohou obrátit se stížností na Českou obchodní inspekci (www.coi.cz), orgán
státního dozoru pro oblast ochrany spotřebitele.
Společnost tú.yo.je oprávněna k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a
činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti
živnostenský úřad.
Společnost tú.yo.je oprávněna prodej Zboží nebo služeb na Portálu tú.yo. kdykoli ukončit.

Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto
takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není
dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
Kontaktní údaje zákaznické podpory společnosti tú.yo.jsou uvedeny na webovém
Portálu tú.yo.. Adresa pro doručování prostřednictvím elektronické pošty je:.cz,
telefonní číslo: . Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na cz.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869,
internetová adresa: http://www.coi.cz či je možné spor řešit on-line prostřednictvím k tomu
určené platformy dostupné na adrese:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.
Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou
vyloučeny.

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. listopadu 2018.